Mrzí NÁS TO,
ALE ĎALEJ ísť nemôžeš

Podľa nášho marketingového kódexu nie si oprávnený / á prezerať si požadovaný obsah stránok.

Rozumiem

Náš sľub

Ako zodpovedný výrobca si potrebujeme overiť tvoj vek, aby sme dodržali záväzok zodpovednosti našich značiek na trhu.

Prosím, vyplň svoj dátum narodenia:

Pre ďalšie informácie o zodpovednej propagácii našich produktov, klini, prosím, na odkaz Marketingový kódex Mars .

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

„Súťaž o 300 EUR každý deň“

Cieľom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže „súťaž o 300 EUR každý deň“ (ďalej len „súťaž“) konanej v Slovenskej republike. Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s týmto dokumentom. Tento dokument môže byť pozmenený iba formou písomných dodatkov.

Organizátorom súťaže je:

PROMOANGEL s.r.o.

so sídlom: Praha 4 – Nusle, Bělehradská 237/11, PSČ 140 00, Česká republika

IČO: 29024463

spoločnosť zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 160789

(ďalej len „organizátor“ alebo „organizátor súťaže“)

Zadávateľom súťaže je: 

Mars SR, kom. spol.

so sídlom:  Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 342 175

spoločnosť zapísaná v OR  Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo: 133/B

(ďalej len „zadávateľ“ alebo „zadávateľ súťaže“)

Technickým správcom súťaže je:

2FRESH s.r.o.

so sídlom: Žižkov, Bořivojova 878/35, Praha 3, PSČ: 130 00, Česká republika

IČO: 27442195

spoločnosť je zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 113067

(ďalej len „technický správca“ alebo „technický správca súťaže“)

 1. Termín a miesto konania súťaže
 1. Súťaž bude prebiehať v termíne od 9. 9. 2018 00:00:00 hod. do 3. 11. 2018 23:59:59 hod. vrátane na území Slovenskej republiky (ďalej len „obdobie konania súťaže“ a „miesto konania súťaže“).
 2. Súťaž je v čase svojho konania na účely účasti a určení výhercov rozdelená na jednotlivé, samostatne vyhodnocované súťažné dni. Súťažným dňom sa na účely tejto súťaže rozumie každý kalendárny deň v období konania súťaže vždy od 00:00:00 hod. do 23:59:59 hod. (ďalej len „súťažný deň“ alebo spoločne ako „súťažné dni“),
 1.  Účastníci súťaže
 1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba - spotrebiteľ, plne spôsobilý na právne úkony, starší ako 18 rokov s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „záujemca“). Účastníkom súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcej vete (a nie je zo súťaže vylúčená podľa ods. 2 nižšie), ktorá sa v období a mieste konania súťaže platne registruje do súťaže, tak ako je stanovené ďalej v týchto pravidlách (ďalej len „účastník“ alebo „súťažiaci“).
 2. Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k organizátorovi, zadávateľovi, technickému správcovi alebo spolupracujúcim spoločnostiam alebo podnikajúcim fyzickým osobám, ako aj osoby týmto osobám blízke v zmysle § 116 z. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
 3.    Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. V prípade, že bude zistené, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti na tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.

 1. Súťažný výrobok
 1. Súťaž sa vzťahuje na výrobky zadávateľa: Snickers 50g, Twix 50g, Bounty 57g, Snickers 75g, Twix 75g predávané v období a mieste konania súťaže v súťažných obaloch komunikujúcich túto súťaž (ďalej tiež súhrnne ako „súťažný výrobok“). Do súťaže nie sú zaradené tzv. Multipacky uvedených výrobkov.
 2. Každý súťažný výrobok obsahuje 1 súťažný kód umiestnený na vnútornej strane obalu (ďalej len „súťažný kód“).
 1. Mechanika súťaže
 1. Záujemca sa zapojí do súťaže tým spôsobom, že:
 1. v období a mieste konania súťaže kúpi aspoň 1 ks súťažného výrobku obsahujúceho súťažný kód (nákup 1 ks súťažného výrobku ďalej len „súťažný nákup“). Záujemca je povinný si uschovať všetky obaly od súťažných výrobkov s unikátnymi súťažnými kódmi – ich predloženie je jednou z podmienok vzniku a preukázania nároku na výhru v súťaži.
 2. následne, opäť v období konania súťaže, záujemca navštívi súťažné webové stránky www.vyhraj300.sk   (ďalej len „súťažný web“), kde v súťažnej aplikácii do registračného formulára (ďalej len „súťažný formulár“) celkom a pravdivo zadá nižšie uvedené údaje:  
 • svoje meno a priezvisko,
 • obec/mesto pobytu v Slovenskej republiky,
 • platnú e-mailovú adresu,
 • heslo pre prístup k osobnému profilu (pozrite nižšie),

potvrdí, že sa oboznámil s pravidlami tejto súťaže, že je starší ako 18 rokov, udelí súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. VII. týchto pravidiel a súťažný formulár pomocou funkčnosti súťažného formulára odošle technickému správcovi súťaže.

 1. Po doručení celkom a pravdivo vyplneného súťažného formulára technickému správcovi súťaže bude záujemcovi vytvorený tzv. osobný profil (ďalej a vyššie len „osobný profil“), pomocou ktorého bude do súťaže vkladať svoje súťažné vstupy (pozrite nižšie). V súvislosti s vytvorením osobného profilu bude záujemcovi na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári zaslaný e-mail s odkazom na potvrdenie registrácie do súťaže. Okamihom kliknutia na uvedený odkaz je záujemca registrovaný do súťaže a stáva sa súťažiacim (ďalej len „súťažná registrácia“).

Každý súťažiaci je oprávnený urobiť v období konania súťaže iba jednu súťažnú registráciu. Opakovanú registráciu toho istého súťažiaceho (uvedenie rovnakých údajov) nebude možné technicky urobiť s tým, že prípadný/-é pokus/y o opakovanú registráciu (aj s použitím rozdielnych údajov, napr. e-mailové adresy, tým istým súťažiacim) môže zadávateľ aj organizátor vyhodnotiť ako konanie v rozpore s pravidlami súťaže a je oprávnený príslušného súťažiaceho zo súťaže bez náhrady vylúčiť. Teda v období konania súťaže môže mať každý jednotlivý súťažiaci založený (a používať) iba jeden súťažný profil.

Po vykonaní úspešnej súťažnej registrácie sa súťažiaci môže prostredníctvom svojej e-mailovej adresy a svojho hesla prihlásiť do osobného profilu, kde môže pomocou funkčnosti tohto osobného profilu odosielať do súťaže v období jej konania svoje súťažné vstupy. Súťažným vstupom sa na účely tejto súťaže rozumie technickému správcovi doručený formulár, v ktorom bude uvedený unikátny súťažný kód (ďalej tiež „súťažný vstup“).

 1. Po prihlásení do osobného profilu môže súťažiaci zaslať technickému správcovi súťaže svoj súťažný vstup obsahujúci unikátny súťažný kód. Každý jednotlivý súťažný kód je možné v súťaži použiť len raz s tým, že z hľadiska zaradenia do vyhodnotenia súťaže sa bude prihliadať iba na prvé odoslanie súťažného kódu (resp. súťažného vstupu). Po odoslaní je konkrétny súťažný kód zneplatnený (pre ďalšiu účasť v súťaži). Počet súťažných vstupov, ktoré môže súťažiaci urobiť v konkrétny súťažný deň (a teda aj v čase konania súťaže) nie je, za dodržanie vyššie uvedených podmienok, akokoľvek obmedzený (vždy však musí uskutočniť nový súťažný nákup).

 1. Vyhodnotenie súťaže
 1. Do každého súťažného dňa je vložený 1 ks výhry.
 2. Výhercovia súťažného dňa budú určení žrebovaním vykonaným technickým správcom súťaže dňa nasledujúceho skončenému súťažný dnu. Žrebovanie bude vždy zo všetkých platných súťažných vstupov vykonaných v rámci vyhodnocovaného súťažného dňa. O každom žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

Výhercom sa tak v každom súťažnom dni stane max. 1 súťažiaci, ktorí úplne a riadne splní pravidlá súťaže a zároveň bude vyžrebovaný v rámci príslušného súťažného dňa technickým správcom súťaže. Každý súťažný deň sa vyhodnocuje úplne samostatne, súťažné vstupy sa medzi jednotlivými súťažnými dňami akokoľvek nepresúvajú.

 1. V prípade, že bude v rámci súťažného dňa (popr. celej súťaže) urobených menej platných súťažných vstupov, než je výhier vložených do príslušného súťažného dňa (resp. do celej súťaže), popr. nebude možné výhry rozdeliť z iných relevantných dôvodov (v súlade s týmito pravidlami), nerozdané výhry prepadajú zadávateľovi, ktorý rozhodne o ich ďalšom použití.
 1. Výhry v súťaži a ich odovzdanie        
 1. Do súťaže sú vložené nasledovné výhry:

Peňažná suma 300 EUR

 • do súťaže je vložených 56 ks výhry (1 ks do každého súťažného dňa)
 • každý jednotlivý súťažiaci môže v celej súťaži získať max. 1 ks vedľajšej výhry.

(ďalej tiež ako „výhra“)

 1. Vyžrebovaní účastníci budú o svojej výhre informovaní na e-mailovej adrese, ktorú uviedli pri registrácii do súťaže, a to do 1 dňa od vyhodnotenia príslušného súťažného dňa (ďalej len „výherná správa“). Na uvedenú výhernú správu je účastník povinný odpovedať do 10 pracovných dní odo dňa jej odoslania technickým správcom súťaže. Súčasťou odpovede na výhernú správu musí byť uvedenie mena, priezviska a obce/mesta pobytu (na overenie údajov zo súťažného formulára), číslo bankového účtu a IBAN, na ktorý má byť prikázaná výhra, a sken/fotografiu obalu súťažného výrobku obsahujúci čitateľný súťažný kód, ktorý bol súčasťou vstupu súťažiaceho, na základe ktorého bol tento vyžrebovaný. V prípade pochybností o pravosti obalu súťažného výrobku je zadávateľ (a to aj prostredníctvom organizátora alebo technického správcu) oprávnený si vyžiadať od príslušného súťažiaceho originál súťažného obalu s unikátnym súťažným kódom a súťažiaci je povinný ho zadávateľovi (popr. organizátorovi alebo technickému správcovi) doručiť na ním určenú adresu a v ním určenej lehote. Ak tento účastník nedoručí na oznámenú e-mailovú adresu odpoveď na výhernú správu vo vyššie uvedenom termíne, popr. bez skenu/fotografie obalu súťažného výrobku s čitateľným súťažným kódom alebo požadovaných údajov, údaje v nej uvedené nebudú úplné alebo zodpovedať údajom uvedeným v registračnom formulári (a zmena nebude hodnoverne odôvodnená) alebo súťažnom vstupe, popr. nedoručí v lehote originál príslušného obalu súťažného výrobku, súťažiaci bude zo súťaže vylúčený, nestane sa výhercom v súťaži (nárok na výhru mu nevzniká), a tá prepadá zadávateľovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití (zadávateľ je však oprávnený, v prípade nízkej intenzity porušenia a rýchlej nápravy, účastníka zo súťaže nevylúčiť).

 1. Výhry budú prikázané na bankový účet, ktorý výherca uviedol v odpovedi na výhernú správu. Výhry budú výhercom odoslané z bankového účtu vedeného v eurách najneskôr do 30 dní od kontroly splnenia podmienok súťaže podľa predchádzajúceho odseku s kladným výsledkom. V prípade požiadavky zadávateľa (alebo ním určeného subjektu) na zaslanie originálu príslušného obalu súťažného výrobku môže byť lehota rozoslania výhier (ak vznikne na ne nárok) primerane posunutá. Záujemca účasťou v súťaži výslovne súhlasí s tým, že v prípade, že sa stane výhercom výhry, bude jeho meno a mesto zverejnené na súťažnom webe.

 

 1. Organizátor, technický správca ani zadávateľ nenesú akúkoľvek zodpovednosť za doručenie výher, za ich poškodenie, omeškanie alebo stratu počas prepravy.

 

 1. Spracovanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy

 1. Účasťou v tejto súťaži záujemca udeľuje súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov na účel realizácie súťaže podľa týchto pravidiel, t. j. s ich zodpovedajúcim spracúvaním zo strany zadávateľa, ktorý je prevádzkovateľom, a to v rozsahu meno a priezvisko, obec/mesto pobytu v Slovenskej republike, , e-mail, súťažný kód / y, údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas súťažnej registrácie, dátum a čas súťažných vstupov, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, údaj o veku nad 18 rokov, a v prípade výhry aj údaj o výhre, čísle bankového účtu, celej korešpondenčnej adrese, údaj o odovzdaní výhry a súvisiaca komunikácia.
 2. Osobné údaje budú použité na účel vedenia súťaže zahŕňajúci organizáciu a vyhodnotenie súťaže, kontrolu súťaže a odovzdanie výhier.
 3. Právnym základom spracúvania je súhlas. Ak je súhlas odvolaný, budú takéto osobné údaje vymazané. Osobné údaje súťažiacich môžu byť spracúvané na základe oprávnených záujmov zadávateľa tejto súťaže, najmä za účelom prípadného presadzovania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže alebo v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže.
 4. Obdobie spracúvania na účel vedenia súťaže je obdobie od okamihu registrácie do súťaže až do odovzdania výhier avšak v prípade výhercov aj po odovzdaní výhier do 3 rokov od ukončenia súťaže), resp. do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr. Odvolaním súhlasu sa končí účasť záujemcu na súťaži a stráca nárok na výhru.
 5. Spôsob vykonávaného spracúvania je elektronický, ručný a čiastočne automatizovaný.
 6. Údaje poskytnuté záujemcom môžu okrem organizátora a technického správcu spracúvať ako sprostredkovateľ marketingové spoločnosti poverené zadávateľom súťaže, a to spôsobom obvyklým pre zabezpečovanie súťaží, ako aj doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovníci, daňoví a právni poradcovia. Osobné údaje nebudú odovzdávané mimo Európskej únie.
 7. Záujemca (resp. súťažiaci) môže kedykoľvek súhlas odvolať voľbou „zrušiť účet“ priamo vo svojom osobnom profile, alebo na e-maile privacy@effem.com Záujemca (resp. súťažiaci) môže uplatniť aj ostatné práva záujemcu/súťažiaceho a v prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže obrátiť na zadávateľa na jeho adrese alebo na e-maile contact@sk.mars.com. Na tomto e-maile môže záujemca/súťažiaci podať zadávateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti alebo iné otázky. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk, na ktorý môže súťažiaci podať sťažnosť.
 8. Záujemca svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že zadávateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, bezodplatne meno, začiatočné písmeno priezviska a mesto bydliska súťažiaceho v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch zadávateľa v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb zadávateľa, s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy záujemcov/súťažiacich. Súhlas podľa tohto odseku je udelený na obdobie, ktoré uplynie dovŕšením 5 rokov od ukončenia súťaže.
 9. Záujemca (resp. súťažiaci) berie na vedomie, že má práva podľa príslušnej právnej úpravy  t. j. najmä berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, spracovanie je transparentné, že má právo na informácie a prístup k osobným údajom a právo na opravu svojich osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, obmedzenie spracovania, výmaz a ich likvidáciu. Záujemca (resp. súťažiaci) má rovnako právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má záujemca  (resp. súťažiaci) rovnako odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu pri automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania ako aj právo uplatniť tieto práva voči Prevádzkovateľovi ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu.. Záujemca (resp. súťažiaci) má právo na námietky proti spracúvaniu založenom na oprávnenom záujme. Záujemca (resp. súťažiaci) nebude predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho významne dotýka.

 1. Záverečné ustanovenia
 1. Výmena výhier alebo výmena peňažitého plnenia za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti na súťaži alebo výhier právnou cestou, nie je možná.

 1. Organizátor, technický správca ani zadávateľ nezodpovedajú za žiadne škody a/alebo ujmy spôsobené účasťou na súťaži ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora ani zadávateľa súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.  
 2. Organizátor, technický správca ani zadávateľ súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
 3. Účasťou na súťaži prejavuje každý záujemca svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
 4. Zadávateľ je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť alebo upraviť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne, vo forme číslovaných dodatkov a zverejnené na www.vyhraj300.sk  
 5. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Zadávateľ si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to najmä v prípade, že mu výhry nebudú ich dodávateľom poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.
 6. Zadávateľ (popr. ním určená osoba) si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých otázkach a záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže vrátane posúdenia súťažných diel. Iba zadávateľ (popr. ním určená osoba) je oprávnený rozhodnúť o konečnom poradí účastníkov súťaže, a teda aj o výhrach v súťaži.
 7. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že zadávateľ, technický správca alebo organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. Toto rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti odvolania.

 1. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení podmienok súťaže  nesie bremeno tvrdenia aj bremeno dôkazné záujemca/súťažiaci.

 1. Zadávateľ súťaže si dovoľuje upozorniť, že ak hodnota nepeňažnej Výhry presiahne 350 €, je v zmysle slovenských právnych predpisov Výherca povinný zdaniť Výhru za podmienok uvedených v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.

 1. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže platí znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s týmito úplnými pravidlami súťaže.

 1. Úplné pravidlá súťaže budú počas súťaže uverejnené na internetových stránkach www.vyhraj300.sk  

 

V Prahe dňa 6. 9. 2018


Dodatok č.1

k pravidlám spotrebiteľskej súťaže “Súťaž o 300 EUR každý deň”

Zmyslom tohto Dodatku č. 1 je záväzná úprava spotrebiteľskej súťaže “Súťaž o 300 EUR každý deň”

Organizátorom súťaže je:

PROMOANGEL s.r.o.

so sídlom: Praha 4 - Nusle, Bělehradská 237/11, PSČ 140 00

IČO: 29024463

zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 160789

(ďalej len „organizátor“ alebo „organizátor súťaže“)

Zadávateľ súťaže je:

Mars SR, kom. spol.

so sídlom:  Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 342 175

spoločnosť zapísaná v OR  Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo: 133/B

 (ďalej len „zadávateľ“ alebo „zadávateľ súťaže“)

Technickým správcom súťaže je:

2FRESH s.r.o.

so sídlom: Žižkov, Bořivojova 878/35, Praha 3, PSČ: 130 00

IČO: 27442195

spoločnosť je zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 113067

(ďalej len „technický správca“ alebo „technický správca súťaže“)

V súlade s ustanovením čl. VIII. „Záverečné ustanovenia“, ods. 5. úplných pravidiel spotrebiteľskej súťaže “Súťaž o 300 EUR každý deň” sa rozhodol zadávateľ súťaže upraviť tieto pravidlá, a to tak, že:

 1. Pôvodné znenie  ods. 1 čl. I. „Termín a miesto konania súťaže“

Súťaž bude prebiehať v termíne od 9. 9. 2018 00:00:00 hod do 3. 11. 2018 23:59:59 hod. vrátane na území Slovenskej republiky (ďalej len „obdobie konania súťaže“ a „miesto konania súťaže“).

sa nahrádza znením:

Súťaž bude prebiehať v termíne od 10. 9. 2018 00:00:00 hod do 4. 11. 2018 23:59:59 hod vrátane na území Slovenskej republiky (ďalej len „obdobie konania súťaže“ a „miesto konania súťaže“).

 1. Obdobím konania súťaže v ostatných ustanoveniach úplných pravidiel spotrebiteľskej súťaže “Súťaž o 300 EUR každý deň!” je myslené obdobie konania súťaže v znení tohto Dodatku č. 1.

 1. Pôvodné znenie ods. 1 v čl. III. „Súťažní výrobok“

Súťaž sa vzťahuje na výrobky zadávateľa: Snickers 50g, Twix 50g, Bounty 57g, Snickers 75g, Twix 75g predávané v obodobí a mieste konania súťaže v súťažných obaloch komunikujúcich túto súťaž (ďalej tiež súhrnne ako „súťažný výrobok“). Do súťaže nie sú zaradené tzv. multipacky uvedených výrobkov.

sa nahrádza znením:

Súťaž sa vzťahuje na výrobky zadávateľa: Snickers 50g, Twix 50g, Mars 51g, Bounty 57g, Snickers 75g, Twix 75g, Mars 70g predávané v období a mieste konania súťaže v súťažných obaloch komunikujúcich túto súťaž (ďalej tiež súhrnne ako „súťažný výrobok“). Do súťaže nie sú zaradené tzv. multipacky uvedených výrobkov.

 1. Súťažným výrobkom v súťaži v ostatných ustanoveniach úplných pravidiel spotrebiteľskej súťaže “Súťaž o 300 EUR každý deň” je myslený súťažný výrobok v znení tohto Dodatku č. 1.

Tato zmena pravidiel v znení Dodatku č. 1 nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na www.vyhraj300.sk.

Ostatné ustanovenia úplných pravidiel spotrebiteľskej súťaže “Súťaž o 300 EUR každý deň” zostávajú touto zmenou v znení Dodatku č. 1 nezmenené.

V Bratislave, dňa 10. 9. 2018